U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Nội dung biên dịch RD

Tổng quan

Bộ Phát triển Nông thôn USDA hỗ trợ nông thôn phát triển thịnh vượng bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại như internet tốc độ cao, hệ thống xử lý nước và chất thải. Chúng tôi giúp mọi người mua hoặc thuê nhà ở giá rẻ và chúng tôi có thể hợp tác với quý vị để xây dựng hoặc cải thiện cơ sở cộng đồng thiết yếu như bệnh viện, thư viện và trường học.

Chúng tôi thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bằng cách tài trợ hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân, giúp họ lập kế hoạch kinh doanh thiết thực, tìm thị trường mới, quảng bá hàng hóa và dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị mở rộng hoặc cải thiện cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh ở nông thôn và hỗ trợ các chương trình năng lượng cấp vốn cho hệ thống năng lượng tái tạo cho nông nghiệp và công nghiệp.

Có rất nhiều nhân viên của chúng tôi đang sống và làm việc trong chính cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, nên sứ mệnh Phát triển Nông thôn của USDA mang lại lợi ích cho bản thân chúng tôi. Chính cam kết này cùng với những người dân trong khu vực là yếu tố giúp chúng tôi trở nên khác biệt. Hãy cuộn xuống để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi hỗ trợ quý vị và cộng đồng của quý vị.

Tổng quan về Phát triển Nông thôn của USDA

 

Chương trình Kinh doanh

Cam kết và các nguồn lực Phát triển Nông thôn của USDA giúp cho những vùng đất và người dân ở nông thôn được nâng cao an ninh kinh tế và sự thịnh vượng. Các chương trình hợp tác kinh doanh của chúng tôi được thiết kế để giúp quý vị bắt đầu – hoặc phát triển – công việc kinh doanh, đồng thời tìm kiếm và kết nối với các thị trường mới. Chúng tôi cũng cung cấp các quỹ có thể giúp quý vị cung cấp năng lượng cho doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất của mình bằng năng lượng hiện đại, bền vững.

Sáng Kiến ​​Bảo Lãnh Vay Vốn OneRD

Với Sáng kiến Bảo lãnh Vay vốn OneRD, chúng tôi đã loại bỏ các quy định không cần thiết để tăng số lượng đầu tư tư nhân vào các dự án phát triển kinh tế và kinh doanh ở nông thôn trong bốn chương trình bảo lãnh vay vốn hàng đầu của chúng tôi: Xử lý Nước và Chất thải, Cơ sở Cộng đồng, Kinh doanh và Công nghiệp, và Năng lượng Nông thôn cho Hoa Kỳ. Sáng kiến này tiêu chuẩn hóa các yêu cầu, quy trình và biểu mẫu dành cho những người cho vay đủ điều kiện cung cấp khoản vay cho các doanh nghiệp nông thôn. Chương trình dành cho các ngân hàng liên bang và tiểu bang, các khoản tiết kiệm và cho vay, Ngân hàng Tín dụng Nông nghiệp có thẩm quyền cho vay trực tiếp và các công đoàn tín dụng. 
Sáng kiến Bảo lãnh Vay vốn OneRD: Bảo lãnh Vay vốn Doanh nghiệp & Công nghiệp

Trợ cấp Phát triển Hợp tác xã Nông thôn (RBDG)

RBDG giúp thiết lập và vận hành các trung tâm phát triển hợp tác xã. Bên cạnh nhiều hỗ trợ khác, các trung tâm như vậy cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tiến hành nghiên cứu tính khả thi, phát triển kế hoạch kinh doanh, đào tạo và tạo điều kiện lập kế hoạch chiến lược. Các trung tâm có thể được đặt ở bất kỳ khu vực nào – thành thị hay nông thôn – nhưng phải phục vụ các khu vực có dân số từ 50.000 người trở xuống. 
Trợ cấp Phát triển Hợp tác xã Nông thôn


Chương Trình Nhà Ở

Nhà ở ổn định và giá hợp túi tiền giúp các thị trấn nhỏ trên khắp đất nước luôn lành mạnh và thịnh vượng. Các chương trình Nhà ở Nông thôn của chúng tôi cung cấp nguồn tài chính dễ tiếp cận với lãi suất thấp để gia đình đủ điều kiện ở vùng nông thôn có thể mua, sửa chữa hoặc thuê nhà. Bằng cách tránh các khoản trả trước nhiều tiền, các khoản vay lãi suất thấp của chúng tôi giúp nhiều người dân nông thôn sở hữu nhà ở và bắt đầu xây dựng sự thịnh vượng cho các thế hệ tương lai. Ở một số khu vực, chúng tôi hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận để giúp gia đình xây dựng nhà của họ và của người khác, giảm chi phí thế chấp. 

Thông qua các chương trình sở hữu nhà của chúng tôi, những người nộp đơn đủ điều kiện có thể mua một ngôi nhà có sẵn, xây nhà mới, chuẩn bị các lô đất để xây nhà, hoặc — trong một số trường hợp nhất định — tái cấp vốn cho những ngôi nhà hiện có. Đối với các gia đình và cá nhân có thu nhập hạn chế, chúng tôi cung cấp các khoản vay để sửa chữa, cải thiện hoặc hiện đại hóa ngôi nhà.

Đạo luật về Chương trình Cứu trợ Người Mỹ năm 2021 (ARPA)

ARPA giúp những người vay hiện tại trong chương trình Vay vốn Trực tiếp cho Nhà một hộ gia đình và chương trình Vay vốn Sửa nhà của Bộ Phát triển Nông nghiệp USDA được tái cấp vốn hoãn thanh toán do những vấn đề liên quan đến COVID-19 và gia hạn các khoản thế chấp của họ. Điều này giúp đảm bảo rằng người đi vay của chúng tôi duy trì các khoản thanh toán vốn vay của họ ở mức hợp lý sau khi kết thúc thời hạn tạm hoãn. Khoản tài trợ bổ sung hỗ trợ ARPA sẽ có sẵn cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. 
Đạo Luật về Chương Trình Cứu Trợ Người Mỹ năm 2021

Vay vốn Mua nhà Trực tiếp dành cho Nhà một hộ gia đình

Ngôi nhà là nơi cung cấp nền tảng vững chắc để các gia đình nông thôn có thể phát triển thịnh vượng. Nếu không thể nhận khoản thế chấp từ một bên cho vay tư nhân, quý vị có thể đủ điều kiện đăng ký Khoản vay Mua nhà Trực tiếp Dành cho Nhà một hộ gia đình từ Bộ Phát triển Nông nghiệp USDA. Các chương trình sở hữu nhà của chúng tôi không yêu cầu thanh toán trước hoặc có bảo hiểm thế chấp tư nhân, và sẽ cung cấp tài chính với lãi suất cố định, hợp lý cho khoản vay lên đến 100 phần trăm của quý vị. Quý vị cũng có thể bao gồm chi phí khoá sổ và chi phí sửa chữa cần thiết. Các Khoản Vay vốn Mua nhà Trực tiếp dành cho Nhà một hộ gia đình có thể dùng để mua hoặc tái cấp vốn cho ngôi nhà hiện có, xây nhà mới hoặc mua và chuẩn bị nhiều thứ cho việc xây nhà. 
Cho vay Mua nhà ở Nông thôn (Chương trình Trực tiếp)

Chương trình Bảo lãnh Vay vốn cho Nhà một hộ gia đình

Với chương trình này, quý vị làm việc với một bên cho vay tư nhân được Bộ Phát triển Nông nghiệp phê duyệt để cấp vốn cho một ngôi nhà bình thường ở vùng nông thôn đủ điều kiện, sau đó USDA sẽ đảm bảo cho 90% khoản vay. Quý vị không cần trả trước và có thể nhận được khoản trợ cấp lên đến 100 phần trăm để mua, xây dựng, cải thiện hoặc thậm chí di dời chỗ ở. Các khách hàng thuộc chương trình Vay vốn Mua nhà Trực tiếp hoặc Bảo đảm Vay vốn của Chương trình Phát triển Nông thôn Đủ điều kiện cũng có thể sử dụng chương trình này để tái cấp vốn cho khoản vay hiện tại. 
Bảo lãnh Vay vốn Mua nhà Một hộ gia đình

Các Khoản Trợ cấp và Vay vốn Sửa chữa Nhà một hộ gia đình

Chương trình Trợ cấp và Vay vốn Sửa nhà của chúng tôi cung cấp khoản vay lên tới 40.000 đô la với lãi suất 1% cho những chủ nhà có thu nhập thấp đủ điều kiện để giúp họ sửa chữa, cải thiện hoặc hiện đại hóa ngôi nhà họ đang ở. Bên cạnh nhiều khoản cho vay khác, tiền vay có thể dùng để sửa chữa hoặc thay thế mái nhà hoặc hệ thống sưởi và làm mát, hoặc để sửa chữa cấu trúc nhà hoặc bù đắp chi phí cấp nước hoặc xử lý chất thải. Trong một số trường hợp hạn chế, chương trình có sẵn các khoản trợ cấp lên tới 10.000 đô la để loại bỏ các mối nguy hại về sức khỏe hoặc an toàn cho những chủ sở hữu nhà có thu nhập rất thấp đủ điều kiện và từ 62 tuổi trở lên. 
Trợ cấp Duy trì Nhà ở

 

Chương trình Viễn thông 

Truy cập internet tốc độ cao với giá cả phải chăng là nhu cầu thiết yếu thời hiện đại để vùng nông thôn Hoa Kỳ phát triển thịnh vượng. Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, nhà sản xuất nông thôn và nhà sản xuất nông nghiệp, đồng thời giúp tạo sân chơi bình đẳng cho các hộ gia đình, trường học, doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở nông thôn Hoa Kỳ. Kết nối và duy trì dịch vụ băng thông rộng đáng tin cậy cho người dân ở vùng nông thôn Hoa Kỳ giúp mang lại nhiều ý tưởng và cải tiến mới cho khu vực còn lại trên đất nước chúng ta. Đó là lý do các chương trình internet tốc độ cao là một phần quan trọng trong mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với các cộng đồng nông thôn. Các khoản vay, trợ cấp và bảo lãnh vay vốn trong chương trình viễn thông giúp xây dựng và mở rộng mạng băng thông rộng ở nông thôn, mang dịch vụ đến những khu vực cần thiết nhất.

Trợ cấp Đào tạo từ xa và Khám bệnh từ xa (DLT)

Chương trình đầy tính cạnh tranh này giúp cộng đồng nông thôn dùng công nghệ viễn thông tiên tiến để kết nối với nhau – và kết nối với thế giới – khắc phục những ảnh hưởng của vùng sâu vùng xa và vùng có mật độ dân số thấp. Các quỹ có thể được dùng để mua thiết bị của người dùng cuối (chẳng hạn như phần cứng âm thanh hoặc video tương tác, phần cứng máy tính, thành phần của thiết bị mạng và phần mềm hoặc cơ sở hạ tầng tương tự) được sử dụng để cung cấp dịch vụ học tập từ xa và khám bệnh từ xa ở các vùng đủ điều kiện. Các quỹ cũng có thể chi trả cho một số chương trình giảng dạy hoặc hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo. 
USDA Chương trình Trợ cấp Đào tạo Từ xa & Khám bệnh Từ xa (DLT)

 

Ấn phẩm quảng cáo: