U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Nội dung biên dịch RD

Bộ phận Phát triển Nông thôn USDA (RD) là khu vực thực hiện sứ mệnh trong Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nhằm cải thiện nền kinh tế và chất lượng cuộc sống ở vùng nông thôn Hoa Kỳ. Chúng tôi cung cấp các khoản vay, trợ cấp và bảo lãnh vay vốn nhằm giúp tạo việc làm và hỗ trợ phát triển kinh tế. Thông qua các chương trình này, chúng tôi thúc đẩy cộng đồng phát triển bằng cách hỗ trợ những dịch vụ thiết yếu như cơ sở hạ tầng điện, nước và liên lạc, cho vay và phát triển doanh nghiệp nhỏ, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ sơ cứu và các thiết bị công cộng khác. Vui lòng tìm phiếu thông tin về một số chương trình chính của chúng tôi ở phần mô tả chương trình bên dưới.


Các Chương Trình Kinh Doanh

Các chương trình kinh doanh của USDA RD cung cấp hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích thành lập và tăng trưởng kinh doanh. Các chương trình này hợp tác với những tổ chức cộng đồng và tổ chức tài chính nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính, phát triển kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nhân và doanh nghiệp nông thôn.

Sáng Kiến ​​Bảo Lãnh Vay Vốn OneRD

Sáng kiến Bảo lãnh Vay vốn OneRD cung cấp bảo lãnh vay vốn đối với những người cho doanh nghiệp nông thôn vay vốn. Chương trình này dành cho các ngân hàng liên bang và ngân hàng đặc quyền của tiểu bang, các khoản tiết kiệm và cho vay, các Ngân hàng Tín dụng Nông nghiệp với cơ quan cho vay trực tiếp và các công đoàn tín dụng.

Sáng kiến Bảo lãnh Vay vốn OneRD: Bảo lãnh Vay vốn Doanh nghiệp & Công nghiệp

Trợ Cấp Phát Triển Hợp Tác Xã Nông Thôn

Mục tiêu chính của chương trình RCDG là cải thiện điều kiện kinh tế ở vùng nông thôn bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân khởi nghiệp, mở rộng hoặc cải thiện hoạt động của hợp tác xã nông thôn và các doanh nghiệp đồng sở hữu khác thông qua Trung tâm Phát triển Hợp tác xã.

Trợ cấp Phát triển Hợp tác xã Nông thôn


Chương Trình Nhà Ở

Nhà ở được xây dựng tốt với giá hợp lý là điều cần thiết cho sự tồn tại lâu dài của các cộng đồng ở Mỹ. Các Chương trình Nhà ở Một hộ gia đình của USDA RD tạo cơ hội để các gia đình và cá nhân mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở với giá hợp lý nằm ở vùng nông thôn Hoa Kỳ. Khả năng đạt điều kiện nhận các khoản vay, bảo lãnh vay vốn và trợ cấp sẽ dựa trên thu nhập và thay đổi theo mức thu nhập trung bình của từng khu vực.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ Năm 2021

Trọng tâm của chương trình này là hỗ trợ những người vay các Khoản Vay Trực Tiếp Cho Nhà Một Hộ Gia Đình hiện đang được chấp thuận hoãn thời hạn thanh toán do COVID-19 (khoảng thời gian tạm dừng các khoản trả nợ hàng tháng của họ) nhằm tái cấp vốn cho các khoản thế chấp của họ để giúp đảm bảo những khoản thanh toán của người vay USDA vẫn duy trì ở mức hợp lý khi kết thúc thời gian tạm hoãn trả nợ.

Đạo Luật về Chương Trình Cứu Trợ Người Mỹ năm 2021

Cho Vay Trực Tiếp Mua Nhà Một Hộ Gia Đình

Còn gọi là Chương trình Cho vay Trực tiếp theo Mục 502, chương trình này giúp những người nộp đơn có thu nhập thấp và rất thấp mua được nhà ở tươm tất, an toàn và vệ sinh ở các vùng nông thôn đủ điều kiện bằng cách cung cấp hỗ trợ thanh toán để tăng khả năng trả nợ của người nộp đơn.

Cho vay Mua nhà ở Nông thôn (Chương trình Trực tiếp)

Chương Trình Cho Vay Có Đảm Bảo Để Mua Nhà Một Hộ Gia Đình

Chương trình này giúp những người cho vay được chấp thuận có thể thực hiện các khoản vay thế chấp không cần tiền mặt, được tài trợ 100% cho những đương đơn đủ điều kiện và đang có thu nhập thấp và trung bình. Do có USDA RD hỗ trợ, 90% giấy vay có bảo đảm sẽ khuyến khích người cho vay tham gia bằng cách giúp họ giảm thiểu rủi ro. Với Chương trình Cho Vay Có Đảm Bảo Để Mua Nhà Một Hộ Gia Đình, người nộp đơn có thể mua một ngôi nhà hiện có (bao gồm chi phí sửa chữa, cải thiện hoặc di dời nhà ở) hoặc có thể xây nhà mới.

Bảo lãnh Vay vốn Mua nhà Một hộ gia đình

Cho Vay & Trợ Cấp Sửa Nhà Một Hộ Gia Đình

Còn gọi là chương trình Sửa Nhà theo Mục 504, chương trình này cung cấp các khoản vay cho những chủ nhà có thu nhập rất thấp để họ có thể sửa chữa, cải thiện hoặc hiện đại hóa ngôi nhà của mình hoặc trợ cấp cho các chủ nhà cao tuổi có thu nhập rất thấp nhằm loại bỏ các nguy cơ về sức khỏe và an toàn.

Trợ cấp Duy trì Nhà ở

 

Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông

Các Chương Trình Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông của USDA RD cung cấp nhiều khoản vay và trợ cấp khác nhau để xây dựng và mở rộng mạng lưới băng thông rộng ở nông thôn. Các khoản cho vay để xây dựng mạng lưới băng thông rộng và cung cấp dịch vụ cho hộ gia đình và doanh nghiệp nông thôn sẽ cấp vốn cho các công ty viễn thông và các nhà cung cấp băng thông rộng ở nông thôn. Các khoản trợ cấp này dành cho những cộng đồng có nhu cầu cao nhất.

Chương Trình Trợ Cấp Y Tế Từ Xa & Đào Tạo Từ Xa (DLT)

Chương trình trợ cấp này giúp các cộng đồng nông thôn nhận công nghệ và đào tạo cần thiết để kết nối chuyên gia giáo dục và y tế với những học sinh, giáo viên và bệnh nhân ở các vùng nông thôn, nhằm khắc phục những ảnh hưởng do vùng sâu vùng xa và mật độ dân số thấp. Ví dụ, chương trình này có thể liên kết giáo viên và nhà cung cấp dịch vụ y tế ở một khu vực này với sinh viên và bệnh nhân ở khu vực khác.

USDA Chương trình Trợ cấp Đào tạo Từ xa & Khám bệnh Từ xa (DLT)